Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2008) Total Docs. (3years) Total Refs. (2008) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2008)
1Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti trade journal0.100 Q42113862349646220.003.59RU
2Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya journal0.1001212635535353550.012.80RU
Metrics based on Scopus® data as of March 2024
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2024. Data Source: Scopus®

Legal Notice

Privacy Policy