Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2006) Total Docs. (3years) Total Refs. (2006) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2006)
1Upravlyayushchie Sistemy i Mashinyjournal0.120 Q330192091920.070.00UA
2Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika)journal0.102 Q41002500352500.170.00UA
3Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontroljournal0.101 Q4103500350.000.00UA
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2019. Data Source: Scopus®