Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2022) Total Docs. (3years) Total Refs. (2022) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2022)
1Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.194 Q31916390021171299000.1512.99RU
2Sorbtsionnye i Khromatograficheskie ProtsessyOpen Accessjournal0.160 Q43801741680511740.2921.00RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2023
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Legal Notice

Privacy Policy