Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2022) Total Docs. (3years) Total Refs. (2022) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2022)
1Reviews on Advanced Materials ScienceOpen Accessjournal0.494 Q2647114339555231433.5255.70RU
2Cybernetics and PhysicsOpen Accessjournal0.340 Q311321047581081041.0223.69RU
3Computer OpticsOpen Accessjournal0.321 Q33710935335207733522.2032.29RU
4Journal of Siberian Federal University - Mathematics and PhysicsOpen Accessjournal0.304 Q3118123214391262320.5317.77RU
5Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, Seriya Fiziko-Matematicheskie NaukiOpen Accessjournal0.298 Q3530134907731340.6430.23RU
6Russian Journal of Nonlinear DynamicsOpen Accessjournal0.259 Q49581311795761310.5830.95RU
7Thermophysics and Aeromechanicsjournal0.257 Q3257326118141872610.5124.85RU
8Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusionjournal0.252 Q3911125224491240.3320.36RU
9Fundamentalnaya i Prikladnaya Gidrofizikajournal0.250 Q37431261295701240.5730.12RU
10Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya DinamikaOpen Accessjournal0.242 Q311501321292741230.6125.84RU
11Radiation and Riskjournal0.231 Q37521371075691360.4620.67RU
12Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Natural Sciencesjournal0.228 Q310451591014601590.3722.53RU
13Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematicsjournal0.225 Q377816826981901681.1334.59RU
14Izvestiya of Saratov University. PhysicsOpen Accessjournal0.217 Q362996114838960.4239.59RU
15Chelyabinsk Physical and Mathematical Journaljournal0.215 Q3537139781501380.4021.11RU
16Materials Physics and MechanicsOpen Accessjournal0.201 Q4219427728912242770.7530.76RU
17Journal of Biomedical Photonics and EngineeringOpen Accessjournal0.195 Q463861131162581.0234.50RU
18Tsvetnye Metallyjournal0.184 Q41513441332871644120.4024.53RU
19Kondensirovannye Sredy Mezhfaznye GranitsyOpen Accessjournal0.175 Q44561751686831730.5530.11RU
20Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and OpticsOpen Accessjournal0.165 Q4514423330321012330.4321.06RU
21Computational Continuum Mechanicsjournal0.162 Q433877115631770.4030.42RU
22Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie NaukiOpen Accessjournal0.160 Q4799929827990.2633.11RU
23Applied Physicsjournal0.151 Q4826245414262450.1115.92RU
24Magnetic Resonance in SolidsOpen Accessjournal0.131 Q4104578221550.8220.50RU
25St. Petersburg State Polytechnical University Journal: Physics and Mathematicsjournal0.128 Q441111031728281030.2715.57RU
26Peremennye Zvezdyjournal0.123 Q4112321662230.0413.83RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2023
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Legal Notice

Privacy Policy