Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2019) Total Docs. (3years) Total Refs. (2019) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2019)
1Zhonghua wei zhong bing ji jiu yi xuejournal0.179 Q31531874765313357370.5220.54CN
2Zhonghua shao shang za zhi = Zhonghua shaoshang zazhi = Chinese journal of burnsjournal0.136 Q4101814130724130.150.00CN
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®