Scimago Journal & Country Rank

Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2008) Total Docs. (3years) Total Refs. (2008) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2008) %Female (2008)
1Avtomatizatsiya i Sovremennye Tekhnologii journal0.100 Q450121001210.000.000.00RU
2Foresight and STI GovernanceOpen Access journal0.100 Q42532413780370.0011.8134.62RU
3Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti trade journal0.100 Q42113862349646220.003.5950.00RU
4Voprosy Ekonomiki journal19127385176683580.0313.9126.96RU
Metrics based on Scopus® data as of March 2024
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2024. Data Source: Scopus®

Legal Notice

Privacy Policy