Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2002) Total Docs. (3years) Total Refs. (2002) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2002)
1Avtomatizatsiya i Sovremennye Tekhnologiijournal0.100 Q44122132001320.000.00RU
2Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.100 Q4816940354734030.013.24RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2019. Data Source: Scopus®