Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2004) Total Docs. (3years) Total Refs. (2004) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2004)
1Avtomatizatsiya i Sovremennye Tekhnologiijournal0.100 Q44127380003800.000.00RU
2Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.100 Q4821551069815100.003.25RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®